People

    R&D Team

  • Project Leader: Chengchen Hu , Xi’an Jiaotong Univeristy, Project leader

  • Main Developers: Ji Yang, Hongbo, Zewei Yang, Chen Xu. Tianlin Huang, Shuoling Deng, Siyi Qiao, Lei Xie, Zhimin Gong, Lifei Hou,      Xi’an Jiaotong Univeristy Fenglei Yuan, Jinhui Zhao, Lishan Zhang, Ming Shi, Weinan Lv, Youqing Xu, Zheheng Tuan, Zulong Pan, Hongtao Zhang,Ruhua Jiang,Shuoshuo Chen Che Zhang, Rundao Lu